EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIEL GOLEMAN PDF


Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, , Title, Emocionalna inteligencija. Author, Daniel Goleman. Publisher, Matica, ISBN,, Length, pages. Export Citation. 28 Apr Balkan Bookshop. In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at.

Author: Zukasa Makora
Country: Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 26 April 2009
Pages: 500
PDF File Size: 15.74 Mb
ePub File Size: 10.36 Mb
ISBN: 433-2-35710-987-5
Downloads: 63710
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brak

Iz toga, dakako, proizlazi aleksitimikova dilema: I get that but I couldn’t get past chapter 2 because then it went into science and how our brains work and the book lost me.

Emotional Intelligence – Daniel Goleman

Maria Kovacs i Leo Bastiaens: Izgleda da je tako bilo sa svima, jer su svi prestali. Kritike, poput pohvala, imaju najve i u inak kada se izreknu izravno, bez posrednika, i to u etiri oka. There is little sympathy or compassion for anyone who is a little “different”, or not accepted by their peers, and there’s a negative tone directed toward social outcasts in general, even those who happen to be children Sample subheading from the book: Me utim, skladni odnosi omogu uju skupini da maksimalno iskoristi sposobnosti svojih najkreativnijih i najnadarenijih lanova.

Proturje ni nalozi i savjeti frcaju u svim smjerovima. Tijekom kriti nog razdoblja izme u deset i osamnaest mjeseci, orbitofrontalno podru je prefrontalnog korteksa velikom brzinom stvara veze s limbi kim mozgom zbog kojih e on postati klju nim prekida em za uklju ivanje i isklju ivanje stanja uzrujanosti. U mnogim ili u ve ini situacija rad ta dva uma je uskla en; osje aji su neophodni mislima, a misli osje ajima. Na primjer, u jednom pokusu ispitanici dobrovoljci gledali su kratke filmske isje ke.

  LE COMPLEXE DU HOMARD DOLTO PDF

U odre enome smislu, imamo dva mozga, dva uma – i dvije razli ite vrste inteligencije: Kod pam enja, amigdala i hipokampus rade ruku pod ruku; svaka od njih neovisno pohranjuje posebnu vrst informacija.

Osje aj gubitka je koristan; prava depresija nije. Najdramati nije spoznaje ine uvidi u funkcioniranje mozga, kojih ne bi bilo bez novih metoda, primjerice tehnike slikanja mozga.

Moj razgovor s C. Jedan sloj stanica upijao je miris i svrstavao ga u odgovaraju e razrede: Pritom svu djecu ocjenjujemo emodionalna odnosu na ispunjavanje uskog standarda uspjeha.

S druge strane, rezultati testova Spectrum roditeljima i u iteljima daju jasno usmjerenje u vezi dankel podru jima za koja e se ova djeca spontano zanimati i u kojima e biti dovoljno dobra da razviju strast koja bi ih jednoga dana mogla odvesti i dalje od obi nog umije a, do vrhunskih postignu a.

S obzirom na to kako na mozak djeluju okrutnost – ili Ijubav – moglo bi se re i da je djetinjstvo vrijeme osobitih otvorenih mogu nosti za u enje emocionalnih lekcija. Osobe koje se brinu trebaju se i aktivno suprotstaviti mislima koje bi mogle izazvati zabrinutost; ne uspiju li u tome, spirala zabrinutosti stalno e se vra ati.

Emotional Intelligence

A, ve po samoj svojoj naravi, ustrajavaju im se jednom pojave. Ovi repertoari koji ovise o stanjima postaju najdominantniji u trenucima kada osje amo intenzivne emocije. Be specific and constructive. Razni dijelovi amigdale primaju razli ite informacije.

  LA CONSPIRATION MONDIALE DE WILLIAM GUY CARR PDF

Daniel Goleman: Zašto nismo suosjećajniji? | TED Talk

Me utim, Bobby Crabtree i njegova supruga mislili su da je Matilda te no i ostala kod prijateljice. Taj nedostatak sigurnosti osobito ju je uzrujavao: William Pithers, zatvorski psiholog iz Vermonta, koji je osmislio ovu vrst terapije, rekao mi je: U tu prazninu nahrupila je sva sila knjiga iz prakti ne i popularne psihologije tzv.

Zbog sljede eg udara groma posko im toliko da padnem intellgencija pod 3. Robert Levenson i dr.: Osobito uvjerljivi dokazi o utjecaju stresa na inteligenciua potje u iz prou avanja zaraznih bolesti poput prehlada, gripe i intteligencija.

A codeveloper of the PATHS curriculum in SEL, reports not only that the program for elementary school students boasts academic achievement but, even more significantly, that much of the increased learning can be attributed to improvements in attention and working memory, key functions of the prefrontal cortex.

Razmotrimo jedan fantasti an primjer suptilnosti kojom emocije prelaze s osobe na osobu. For the first half of the book, I was completely enthused. In participating schools, up to 50 percent of children showed inteligencuja achievement scores and up to 38 percent improved their grade-point averages. Ali tijekom ista ta dva desetlje a, me u crncima je stopa od 53 na